Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny

Palas, Jaroslav: Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny, POLAR Krajský úřad, Tiskové oddělení MSK, 21. 9. 2009

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas vysvětluje občanům důvody a argumenty, které vedly vedení kraje k odložení výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny. Prezentuje také novou, úspornější variantu, podle které by mohla být výstavba knihovny zahájena v roce 2012.

Vážení občané,

dovolte, abych v souvislosti s výstavbou nové vědecké knihovny zdůraznil některá fakta, která jsou před veřejností mnohdy záměrně nepřesně interpretována. Naprosto zbytečně se tak jitří dlouholetý problém, který jsme zdědili po předchozím vedení kraje a nyní se jej snažíme racionálně vyřešit.

Realizace výstavby MSVK v Ostravě podle vítězného návrhu architektů Kuby a Pilaře je v současné době naprosto nereálná. Ostatně ani předchozímu Zastupitelstvu a Radě kraje, pod vedením bývalého hejtmana Evžena Tošenovského, se nepodařilo zajistit projekt výstavby MSVK za cenu do 1,5 mld. Kč, což byl limit finančních zdrojů vyčleněných na jeho přípravu a realizaci. To byl rozhodující důvod pro zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby MSVK v září loňského roku, ještě před volbami do zastupitelstev krajů, neboť všech 5 přihlášených účastníků výběrového řízení podalo nabídku převyšující nejen předpokládanou cenu knihovny o 17 až 30 %, tj. o 221,5 mil Kč až 399,8 mil Kč, ale všechny nabídky rovněž překročily schválené celkové náklady ve výši 1,5 mld. Kč.

Považuji za potřebné ještě připomenout, že jedním ze závazných hodnotících kritérií veřejné soutěže na projekt MSVK byla předpokládaná cena navrhovaného řešení stavby ve výši 500 mil. Kč investičních nákladů. Veřejnou soutěž vyhráli architekti Kuba a Pilař s předpokládanou cenou cca 565,1 mil. Kč. Porota fakticky tuto cenu akceptovala, i když překročila cenu ze závazných hodnotících kritérií. V převzaté projektové dokumentaci bylo dosaženo ceny pro realizaci stavby ve výši 1 309,3 mil. Kč, bez integrovaného parkovacího objektu, tzn. na 2,6-násobek navrhované ceny! Z vývoje situace kolem MSVK je tedy dnes zřejmé, že rozhodnutí předchozího vedení kraje o zrušení výběrového řízení na zhotovitelé stavby MSVK bylo zatažením za záchrannou brzdu za pět minut dvanáct nebo spíše po dvanácté. Současné vedení kraje nechce udělat opět stejnou chybu.

Nepolemizuji s názory, že projekt architektů Kuby a Pilaře je považován za kvalitní, výrazný a hodný takového významu, jakým je veřejná knihovna s vědeckým zaměřením. Pouze v souladu s odpovědností funkce, kterou mám čest zastávat, musím vycházet ze skutečnosti, že je tento projekt v současnosti mimo rámec finančních možností kraje i státu.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 17. 6. 2009 rozhodlo o ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" v původní schválené podobě, označované jako černá kostka, a přijalo usnesení o nových finančních objemech a podílech účastníků projektu a harmonogramu přípravy a realizace stavby. To v žádném případě neznamená opuštění projektu, naopak zastupitelstvo rozhodlo o realizaci úspornější varianty v předpokládaném finančním objemu cca 850 mil. Kč. Finanční účast státního rozpočtu je plánována ve výši 490 mil. Kč a finanční účast Moravskoslezského kraje ve výši 360 mil. Kč.

Realizace výstavby MSVK byla projednána s ministrem kultury, který přislíbil podporu nové varianty knihovny a předloží vládě návrh změny usnesení původního rozhodnutí o zabezpečení finančních zdrojů na výstavbu nové úspornější varianty MSVK ze státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Náklady z rozpočtu kraje by měly být srovnatelné s náklady v původní variantě projektu výstavby MSVK, finanční částka by neměla být vyšší.

Do počátku roku 2012 se předpokládá zabezpečení přípravné fáze realizace stavby, vlastní výstavba by měla být zahájena v polovině roku 2012 a k dokončení stavby by mělo dojít přibližně za dva roky, tj. v roce 2014.

Jsem přesvědčen, že nová úspornější varianta MSVK bude důstojným reprezentantem objektu, který bude stejně dobře sloužit svému účelu jako tzv. černá kostka a příprava projektu a realizace výstavby knihovny bude v souladu s platnou legislativou v ČR.

V žádném případě nechceme a neděláme z výstavby MSVK politický problém, snažíme se jen reálně uvažovat a nastalou situaci v době, kdy se nedostává finančních prostředků na opravy zchátralých střech nemocnic a škol, řešit.

Dalším argumentem, proč si nemůžeme dovolit výstavbu tohoto projektu je jeho předpokládané zdvojnásobení provozních nákladů na chod MSVK, včetně parkovacího objektu. Bylo by nezodpovědné do budoucna zatížit rozpočet kraje obrovskými fixními náklady na provoz vědecké knihovny, které převyšují mnohonásobně standardní náklady na provoz jiných takovýchto zařízení v ČR.

Jednání opozičních představitelů vnímáme jako obstrukci, snahu raději uškodit než pomoci výstavbě nové úspornější varianty MSVK. Celou částku, tj. 600 mil. Kč z EU, navrhujeme využít v regionu na další potřebné investiční akce, zejména, jak jsem již zmínil, pro zdravotnictví, sociální oblast a pro školství, které v minulosti byly zanedbány ze strany minulého vedení kraje. Chceme v období vrcholící krize v ČR podpořit firmy a podnikatelské subjekty našeho regionu, a pokusit se zmírnit dopady na nezaměstnanost v kraji.


Jaroslav Palas
Hejtman Moravskoslezského kraje

 

[zdroj: http://www.infoportaly.cz/ostatni/ostatni/1782-vystavba-moravskoslezske-vedecke-knihovny]Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |