Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

Dokumenty a zprávy:

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 17. 6. 2009

Návrh na ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" k financování z evropských finančních zdrojů a návrh na zrušení souvisejících usnesení / Návrh nových finančních objemů účasti státního rozpočtu v jednotlivých letech a předpokládaný harmonogram přípravy a realizace stavby budovy Moravskoslezské vědecké knihovny


Výpis ze zápisu:


K materiálu č. 31
Návrh na ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" k financování z evropských finančních zdrojů a návrh na zrušení souvisejících usnesení

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

a

K materiálu č. 65
Návrh nových finančních objemů účasti státního rozpočtu v jednotlivých letech a předpokládaný harmonogram přípravy a realizace stavby budovy Moravskoslezské vědecké knihovny

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura - jménem klubu ODS sdělil, že považuje tento materiál za špatně připravený a že doporučení, které dává rada kraje zastupitelstvu, považuje klub za chybné,

 • poznamenal, že představitelé kraje na monitorovacím výboru Regionálního operačního programu konaném minulý týden již předjímali dnešní rozhodnutí zastupitelstva v tom, že kraj ten projekt zastavil - neví proto, zda má smysl o tom dnes vůbec hlasovat,

 • sdělil, že si vyhledal všechna hlasování zastupitelstva kraje od roku 2002, která se týkala přípravy knihovny, a že vždy hlasovali všichni pro, což znamená, že uvedený projekt nerozděloval politickou reprezentaci kraje v 1. a 2. volebním období,

 • uvedl, že nyní jsme v situaci, že koalice navrhuje uvedený projekt zastavit, aniž by jednala s opozicí,

 • sdělil, že cena projektu knihovny je 1.200 tis. Kč, cena parkovacího objektu je 300 mil. Kč a dle platného usnesení vlády České republiky by mělo být alokováno 490 mil. Kč,

 • naproti tomu se staví slib ministra úřednické vlády, která skončí někdy v říjnu či listopadu, že ty peníze budou uvolněny z roku 2012; nicméně do té doby se budou ještě sestavovat a schvalovat 3 státní rozpočty,

 • dočetl se v materiálu č. 65, že stavba knihovny by mohla stát maximálně 850 mil. Kč, z toho 700 mil. Kč stavba a 150 mil. Kč interiér - nikde se však nedočetl, kolik bude stát projektová příprava a jak se kraj vypořádá s tím, že již investoval do dnešního dne přes 40 mil. Kč, což jsou náklady na architektonickou soutěž a na projektovou přípravu,

 • jménem klubu ODS proto navrhl nepřijmout navrhovaná usnesení v bodě 31 i 65, pokračovat v přípravě, tzn. vypsat nový tendr, uskutečnit původní projekt a uvedenou stavbu neodkládat o nějakých 3 až 5 let,

 • připomenul, že se jedná o jediný projekt, který již byl schválen Evropskou komisí,

 • dotázal se, jak se kraj vyrovná v případě přijetí navrhovaného usnesení s tím, že bylo již vynaloženo přes 40 mil. Kč, a kolik by v novém projektu mělo být knih, norem a parkovacích stání,

Ing. Jaroslav Palas - vznesl na Ing. Zbyňka Stanjuru dotaz, proč tedy minulá rada zrušila tuto soutěž,

Ing. Petr Adamec - za klub KDU-ČSL uvedl, že předložený návrh usnesení nepodpoří z těchto důvodů:

 • v důvodové zprávě k předloženému materiálu je zarazilo, že je zde uvedeno, že "na základě rozhodnutí vedení kraje" je doporučeno přijetí tohoto usnesení - není to tedy ani rozhodnutí rady kraje,

 • dále je zapotřebí si uvědomit, že je třeba zachovat kontinuitu - původní projekt nebyl projektem koalice, ale projektem kraje,

 • zajímá jej, jak budou dnes hlasovat ti členové zastupitelstva kraje, kteří již byli členy zastupitelstva v minulých volebních obdobích,

 • k dotazu Ing. Jaroslava Palase uvedl, že všechny nabídky tehdy převýšily finanční krytí, které mělo v ten okamžik kraj zajištěno - tyto nabídky převýšily i projektový rozpočet, který počítal s určitou rezervou,

 • zcela jistě bylo na místě vypsat nové výběrové řízení - bohužel z časového prostoru by nebylo bývalé radě umožněno případné vypsané výběrové řízení vyhodnotit,

 • uvedl, že je zapotřebí uvědomit si, že výběrové řízení bylo vypsáno v loňském roce a že odhaduje, že při vypsání výběrového řízení na počátku tohoto roku by nabídky mohly vypadat jinak,

 • sdělil, že pokud by již došlo k realizaci tohoto projektu, podpořilo by to zaměstnanost v kraji,

 • poznamenal, že 300 mil. Kč na parkoviště by mohlo být kryto i z ostatních zdrojů - je to otázka vyjednávání,

 • dotázal se, zda si je Ing. Jaroslav Palas vědom toho, jaký je skutečný stav knihovny dnes, jakým způsobem jsou knihy uskladněny, jaká je kapacita, jakým způsobem by byla překlenuta doba těch 3 až 5 let z hlediska uskladnění knih a jak si je koalice jista tím, že nové reprezentaci kraje za uvedených 5 let se nový projekt bude líbit a bude v něm chtít pokračovat,

 • vznesl dotaz, zda k deklarovanému vytvoření lékařské fakulty nepatří také zázemí knihovny,

 • závěrem sdělil, že klub KDU-ČSL nový projekt nepodpoří a trvá na pokračování projektu tak, jak byl nastaven a jak byl zajištěn,

Ing. Evžen Tošenovský - zdůraznil, že projekt knihovny byl do této chvíle skutečně jediným tzv. velkým projektem schváleným za Českou republiku, a ještě ani nezačalo čerpání a už by měl být stažen,

 • upozornil, že by to mohlo znamenat i docela nepříjemné dopady v rámci dalších jednání, týkajících se do budoucna čerpání evropských fondů - k tomu je vždy nutno jednat s Evropskou komisí a tato jednání nebudou dle jeho názoru nijak jednoduchá,

 • poznamenal, že pořád je platný materiál a usnesení vlády, které hovoří o výstavbě knihovny, a toto usnesení je možno změnit pouze jiným usnesením vlády a musí být jasně definováno použití evropských i státních fondů,

 • dotázal se, zda je zpracováván nový vládní návrh, či byl nebo bude předložen jiný materiál do vlády, který se s tímto současně platným materiálem vlády nějakým způsobem vypořádá - dle jeho informací nic takového není na ministerstvu připravováno,

 • dále vznesl dotaz, jak bude naloženo s dosavadním projektem knihovny, který má hodnotu 38 mil. Kč,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - vyslovil souhlas s názorem Ing. Zbyňka Stanjury, že problém Moravskoslezské vědecké knihovny není problémem politickým, ale ekonomickým, což výrazně přispělo k tomu, že bylo zrušeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a že v této chvíli bude zpracováván nový projekt na levnější a úspornější variantu,

 • připomenul, že při vyhlášení veřejné soutěže na urbanistické, architektonické a technické řešení novostavby uvedené knihovny se předpokládaly investiční náklady ve výši 500 mil. Kč a jedním ze závazných hodnotících kritérií soutěže byla právě předpokládaná cena navrhovaného řešení stavby,

 • postupně se pak tato cena navýšila až na 1,3 miliardy Kč + 300 mil. Kč na parkování,

 • dle jeho výpočtu by pak ale realizace knihovny mohla vyjít na 1,8 až 2 miliardy Kč,

 • uvedl, že z tohoto důvodu chápe radu kraje, že zrušila výběrové řízení,

 • sdělil, že nová koalice neruší projekt nové knihovny - tento zůstává nadále prioritou, avšak v období ekonomické krize je původní projekt prakticky nerealizovatelný,

 • vznesl dotaz, proč za celé období 8 let nebyla novostavba knihovny dotažena do konce,

 • uvedl, že je přesvědčen o tom, že je možno realizovat tuto stavbu levněji a že ušetřené prostředky z evropských fondů ve výši 600 mil. Kč by mohly být využity ve prospěch dalších problémových oblastí, např. ve školství, zdravotnictví nebo v sociální oblasti,

 • připomenul, že na jednání s ministrem kultury dne 8. 6. 2009 na krajském úřadu v Ostravě byla získána jeho plná podpora s novým řešením, které je dnes navrhováno,

 • uvedl, že co se týče otázky termínu, jedná se o posun z roku 2008 či 2010 na 2012 až 2014, a co s týče podílů na financování, stát by zachoval svůj podíl ve výši 490 mil. Kč a Moravskoslezský kraj by investoval 360 mil. Kč,

 • sdělil, že zatím platí dohoda, že pokud navrhovaná usnesení u materiálů pod čísly 31 a 65 zastupitelstvo přijme, ministr slíbil, že v průběhu měsíce září předloží návrh změny usnesení č. 288 do vlády v souvislosti i s přípravou návrhu rozpočtu České republiky na období roku 2010 a dalších,

 • uvedl, že probíhají intenzivní jednání s ministerstvy kultury i financí a že věří, že v roce 2012 by mohla být zahájena výstavba knihovny a realizována v roce 2014,

Miroslav Novák - k dotazu Ing. Zbyňka Stanjury, jak budou nyní hlasovat ti členové zastupitelstva kraje, kteří v minulosti hlasovali pro projekt Moravskoslezské vědecké knihovny, uvedl, on bude hlasovat pro projekt, který je nyní předložen,

 • zdůvodnil to tím, že v minulém období materiály nebyly z dnešního pohledu vypovídající a úplné - o budoucích provozních nákladech se vůbec nehovořilo a tyto náklady jsou nyní mnohem vyšší, stejně tak celkové náklady na jeden kubík obestavěné plochy,

 • dotázal se Ing. Petra Adamce, kde bere jistotu, že v opakované soutěži by cena byla nižší,

 • k dotazu, jak bude naloženo s dosavadním projektem knihovny, uvedl, že by se rovněž občané mohli ptát, jak bylo možné nesmyslně utratit 40 mil. Kč za něco, o čemž sama rada kraje nebyla přesvědčena; protože kdyby přesvědčena byla, nebyla veřejná zakázka pár týdnů před volbami zrušena a  dnes mohla stát minimálně hrubá stavba,

Mgr. Pavel Drobil - upozornil, že si lze lehce spočítat, jak se v době ekonomické krize "šetří" - původní projekt počítal s náklady Moravskoslezského kraje ve výši 110 mil. Kč a u nově navrhovaného projektu se počítá s účastí přímých prostředků kraje ve výši 360 mil. Kč,

 • podivil se nad tím, že předložený návrh byl projednáván na monitorovacím výboru ještě před jednáním zastupitelstva kraje, které jediné může zrušit svůj návrh,

 • uvedl, že jedním ze zdůvodnění, proč místo jednoho náměstkovského postu byly udělány dva, bylo posílení absorpce, urychlení absorpce, načerpání peněz do tohoto kraje, získání peněz z dalších operačních programů - a nyní by se mělo 600 mil. Kč přesunout do jiných projektů programu, u kterých ani neví, zda jsou již právě teď připraveny,

 • poznamenal, že skutečný závazek kraje nebude 110 mil. Kč, ale 360 mil. Kč, a dotázal se, jaká bude pak cena těch 490 mil. Kč ze státu v roce 2012 či 2013,

Ing. Jaroslav Palas - zrekapituloval důvody, proč byl zastaven ten původní megalomanský projekt - kubík obestavěného zdiva stojí dle tohoto projektu 24 tis. Kč, u běžných staveb je to 7 až 10 tis. Kč, a provozní náklady oproti stávající knihovně se zvyšují o 100 %,

 • zdůraznil, že tato koalice má priority kromě knihovny také v sanaci školství a zdravotnictví, a proto 600 mil. Kč z tohoto projektu by se mělo použít právě do školství a zdravotnictví,

 • dodal, že původní projekt by byl realizovatelný za 2 miliardy Kč,

PaedDr. Hana Nováčková - uvedla, že jako členka bývalých zastupitelstev kraje svůj názor změnila z těchto důvodů:

 • původní projekt knihovny byl zdražen 3x, a to z 500 mil. Kč na 1,5 miliardy Kč,

 • jeho energetická náročnost je tak obrovská, že by vysával rozpočty všech krajských zastupitelstev, které přijdou po nás,

 • od bývalého vedení kraje se tyto skutečnosti nedozvěděla - možná, že to ani nebylo spočítáno,

Petr Jalowiczor - sdělil, že dnes se nám nabízí možnost investovat poměrně slušné finanční prostředky do školství,

 • uvedl, že knihovna by měla být efektivní a měla by sloužit svému účelu a že monumentální pomníky se budovaly úplně v jiných režimech,

Ing. Zbyněk Stanjura - odpověděl, proč nebyly v roce 2000 až 2008 používány peníze z operačního programu, který je pro roky 2007 - 2013 a schválen byl v roce 2008 - zdroje prostě dříve nebyly k dispozici,

 • ke sdělení PaedDr. Hany Nováčkové uvedl, že v minulém volebním období byly všechny dostupné informace všem členům zastupitelstva k dispozici - např. v materiálu č. 23 pro dubnové zasedání zastupitelstva kraje v roce 2008 byly vyčísleny provozní náklady na rok 2011 zhruba na 77 mil. Kč,

 • na otázku, jak by dopadla druhá soutěž, by byla známa odpověď teprve tehdy, až by tato proběhla,

 • upozornil, že nedostal odpověď na svůj dotaz, kolik se u knihovny plánuje parkovacích míst a zda nad zemí či pod zemí a zda plánovaný odhad ve výši 850 mil. Kč je i s tímto parkováním,

Ing. Petr Adamec - k dotazům 1. náměstka hejtmana kraje Miroslava Nováka, kde bere jistotu, že v opakované soutěži by cena byla nižší, uvedl, že nemá tuto jistotu, ale nové výběrové řízení by to mohlo ukázat,

 • dodal, že výběrové řízení bylo zrušeno ne proto, že by se rada kraje zalekla, ale že nabídky byly vyšší, než bylo finančně kryto,

Ing. Evžen Tošenovský - sdělil, že nedostal odpověď na svůj čistě technický dotaz, jak se zastupitelstvo vypořádá s již vynaloženými 40 mil. Kč na projekt, které musíme přičíst k novému projektu,

 • uvedl, že 3 roky neúspěšně jednal s ministerstvem a nepodařilo se ani tento materiál dostat do vlády - kraj nechtěl, aby se stavělo pouze z krajských prostředků, když jiné knihovny byly stavěny s výrazně větším procentem účasti státu,

 • dodal, že stejně tak o tom hlasovala dokonce poslanecká sněmovna,

 • hovořil k fungování knihoven na vysokých školách,

 • sdělil, že parkování bylo hlavní podmínkou architekta a stavebního úřadu a že tady jsou dvě možnosti - buď se vyrobí parkovací plocha betonová, anebo se vymyslí parkovací dům - toto všechno bude knihovnu prodražovat,

 • doporučil používat faktická data a poznamenal, že mezinárodní architektonická soutěž, ke které byl kraj prohlášením komory architektů donucen, stála 4 mil. Kč a pravděpodobně nyní bude stát totéž,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že plánované finanční zdroje budou využity a zůstanou kraji, nepůjdou pouze do knihovny, ale do zdravotnictví, sociální problematiky a školství,

 • na dotaz Ing. Evžena Tošenovského týkající se platnosti usnesení vlády č. 288 odpověděl, že právě proto bylo jednáno s ministrem kultury a byl získán jeho příslib, aby toto usnesení bylo předloženo do vlády a změněno,

 • co se týče parkování a finančních zdrojů, uvedl, že na vlastní objekt knihovny bylo v rozpočtu kraje vyčleněno 110 mil. Kč, ale součástí byl i parkovací objekt ve výši 300 mil. Kč, hrazený rovněž z rozpočtu kraje,

 • dle jeho názoru by se za tím účelem daly sdružit finanční prostředky státu, soukromého kapitálu a kraje,

Mgr. Pavel Drobil - poznamenal, že tedy v těch 850 mil. Kč není zahrnuto parkování,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - uvedl, že parkování v tom zahrnuto není, 700 mil. Kč je určeno na knihovnu a 150 mil. Kč na technologii,

 • k dotazu Ing. Petra Adamce sdělil, že si je vědom současného stavu Moravskoslezské vědecké knihovny týkajícího se problematiky skladovacích prostorů a že se připravuje návrh řešení do doby výstavby této knihovny,

Mgr. Dagmar Horváthová - zdůraznila, že těžko se argumentuje, když na jedné straně je koalice kritizována za to, že jsou dávány finanční prostředky na tenisové kurty, a na druhé straně není pochválena za to, že chce úspory,

 • zopakovala, že souhlasí se stavbou knihovny a že to bude o něčem jiném, než o setkávání na Internetu,

Bc. Karel Sibinský - poznamenal, že je otázkou, zda musela být opravdu vypisována architektonická soutěž,

 • uvedl, že si těžko dovede představit, že se vynaložených 40 mil. Kč za projekt "hodí do koše" - očekává, že by se s tímto projektem ještě mělo pracovat,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - k poznámce Mgr. Pavla Drobila sdělil, že Regionální operační program Moravskoslezska nemá žádné problémy s čerpáním finančních prostředků, je veden tlak na urychlování výzev tak, aby finanční prostředky ze zdrojů ROP v co největší míře mírnily prohlubující se hospodářskou krizi,

 • pokud zastupitelstvo dnes rozhodne, že původní projekt má být vyřazen z "balíku" projektů, které mají být financovány z regionálního operačního programu, pokládá za velmi důležité, aby velice rychle byly podniknuty kroky, aby uvedených 600 mil. Kč nyní vyčleněných na knihovnu bylo realokováno do jiných oblastí tak, aby nebyly žádné výraznější prostoje v jejich čerpání,

Phdr. Jaroslava Wenigerová - poznamenala, že se domnívá, že argumenty rady kraje nejsou tak zásadní, aby se výstavba knihovny pozastavila, protože dle jejího názoru se nakonec dojde zase ke stejné částce,

 • sdělila, že pokud opravdu dojde k výstavbě uvedené knihovny, tak tento duchovní stánek pak přesáhne všechny historické hodnoty, což bohužel stojí nějaké peníze,

Ing. Jaroslav Palas - zdůraznil, že knihovna je prioritou, a dodal, že je také ale pravdou, že skoro do každé školy zatéká,

 • sdělil, že dá hlasovat o sloučených usneseních k materiálu č. 31 a 65, Ing. RSDr. Svatomír Recman - doporučil hlasovat o každém usnesení zvlášť,

Ing. Zbyněk Stanjura - sdělil, že sice nemá připomínku k tomu, aby bylo o jednotlivých usneseních hlasováno odděleně, ale že vznáší připomínku k tomu, aby hejtman kraje stejně přistupoval k procedurálním návrhům jak koalice, tak i opozice,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že dle jeho názoru je čistší hlasovat o každém materiálu zvlášť, i když jejich projednávání bylo spojeno,

 • dal hlasovat o návrhu usnesení k materiálu č. 31 - schválen (37 pro, 21 proti, 0 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - prohlásil toto hlasování za zmatečné, protože hlasoval pro a nerozsvítilo se mu na panelu příslušné zelené světýlko - požádal proto o opakované hlasování k materiálu č. 31,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat:

 • znovu o návrhu usnesení k materiálu č. 31 - schválen (39 pro, 21 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 5/273 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2),

 • o návrhu usnesení k materiálu č. 65 - schválen (38 pro, 19 proti, 2 se zdrž.) - přij. usn. č. 5/274 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).K materiálu č. 46
Návrh nabýt darem pozemky a návrh uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené se statutárním městem Ostrava za účelem výstavby objektů "Moravskoslezská vědecká knihovna" a "Integrovaný parkovací objekt"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 5/318 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis35.html]


Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |