Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

Dokumenty a zprávy:

Zastupitelstvo MSK, 17. 2. 2010

Z 10. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 17. 2. 2010 v zasedací síni krajského úřadu
[...]

K materiálu č. 5
Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

 • bez úvodního slova

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura - uvedl, že z materiálu není úplně jasné, zda budou u uvedené akce navrhovány změny jen ve dvou patrech interiéru a zda se rada kraje přiklání k původně projektované částce - jak se dočetl, jednalo by se nyní tedy o částku ve výši 1 miliardy 100 tis. Kč,

 • dotázal se, zda plánovaná veřejná zakázka bude otevřená, či zda budou osloveni architekti "Kuba&Pilař", což by chápal jako logické oslovení jediného zájemce,
 • vznesl dotaz, zda byla zvažována varianta, že by byla vypsána soutěž teď, kdy jsou ceny na trhu poměrně nízké, a ty změny by se provedly v rámci stavby, tzn. změna realizace v průběhu stavby, což je docela standardní přístup i z hlediska stavebního zákona a stavebních úřadů,
 • dále se dotázal, kdo tedy bude stavět parkoviště a kdy a zda bude pak objekt parkování pro návštěvníky knihovny či jazykových učeben Vysoké školy báňské zdarma, či za poplatek,

Ing. Jaroslav Palas - poznamenal, že náměstek hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman přijde dnes na zasedání z rodinných důvodů později,

RSDr. Karel Kuboš - sdělil, že uvedený materiál byl projednán ve finančním výboru za přítomnosti náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, kde byla posuzována celá záležitost komplexu ve vztahu i k tomu původnímu návrhu, a po vyjasnění všech záležitostí předkládá finanční výbor dnes doporučující stanovisko ke schválení předloženého návrhu usnesení,

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - dotázal se rovněž, kolik budou objekty garáží stát, kdy a jak bude vybrán dodavatel této stavby, jaký bude právní vztah mezi majitelem garáží a knihovnou a jak to bude s parkováním pro návštěvníky knihovny,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že rada kraje přistoupila k přehodnocení celého projektu, kdy autoři původního projektu přistoupili k projektování vnitřního uspořádání, a to tak, že místo původně plánovaných tří kanceláří ředitelky, její zástupkyně a asistentky v celém 10. patře by byla umístěna katedra cizích jazyků do dvou pater budovy; samozřejmě dojde i k dalším úpravám, které budou znamenat zlevnění celého projektu,

 • dodal, že v těchto dvou patrech bude pak placeno nájemné - úhrada nákladů s provozem těchto pater; samozřejmě dojde také k úspoře fixních nákladů, kdy se počítalo, že dojde ke zvýšení zaměstnanců na 100, k čemuž samozřejmě v žádném případě nemůže dojít,
 • uvedl, že co se týká garáží, tak společně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje vznikla iniciativa, která má za úkol sumarizovat možné projekty, a to jak z pohledu budování dopravní infrastruktury v našem kraji, nebo menších projektů, kterým je např. otázka parkování v našem kraji - jedním z nich by mohl být parkovací objekt pod budovou vědecké knihovny,
 • sdělil, že dnes nemůže odpovědět, kdo to bude stavět - samozřejmě ke všem částem budování této knihovny proběhnou řádné soutěže,
 • dodal, že v zásadě by měly být uspořeny finanční prostředky operačního programu, které byly na základě doporučení monitorovacího výboru přesunuty do oblasti školství a zdravotnictví, a že cíl zlevnění tohoto projektu bude naplněn určitě také,

Ing. Zbyněk Stanjura - poznamenal, že se tedy bude stavět tzv. "černá kostka", která byla původně navržena, což je dobrá zpráva, a konstatoval, že tedy bude uvedený projekt upravovat ateliér "Kuba&Pilař",

 • dodal, že uvedený časový harmonogram mu ale připadá příliš dlouhý, a dotázal se tedy, zda se něco dá upravit v průběhu stavby,
 • uvedl, že rozdíl v ceně ale zatím nevidí a že se nedomnívá, že cena bude nižší,
 • sdělil, že dle jeho názoru by parkování asi nemělo být zdarma, je to běžný model, a dodal, že stavba knihovny a parkoviště by měla být časově sladěná,

Ing. Jaroslav Palas - zopakoval, že každopádně musí dojít k úsporám, což je ten limit bez DPH ve výši 850 mil. Kč,

PhDr. Jaroslava Wenigerová - souhlasila s tím, aby studenti Vysoké školy báňské byli propojeni se studenty cizích jazyků,

 • dotázala se, jak je ale ošetřeno to, aby do knihovny nechodilo najednou velké množství studentů,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že je to upraveno tak, že provozy se nebudou tzv. křížit,

Mgr. Pavel Drobil - sdělil, že ho na tom celém mrzí to, že to celé zaplatí kraj, a to tím, že bude muset navýšit svůj podíl,

 • dotázal se, jak se už nyní ví, že to bude stát maximálně 850 mil. Kč - toto přece může ukázat jedině až výběrové řízení,

Ing. Zbyněk Stanjura - uvedl, že by byl rád, kdyby byla vždy používána stejná čísla - podle projektové dokumentace je předpokládaná cena projektu necelých 1.100 mld. Kč za objekt knihovny, což je ale s daní obdobná částka, o které se mluví dnes - tj. 850 mil. Kč, ovšem bez DPH,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že neví, proč toto klub ODS kritizuje, když vlastně bývalá koalice zrušila původní soutěž,

 • dodal, že původní projekt byl předražený, nerealizovatelný, nyní se přepracovává a že minimálně může být použito 600 mil. Kč z Regionálního operačního programu pro účely zdravotnictví a školství,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že probíhala intenzívní jednání zejména na Ministerstvu kultury a dále jednání s panem architektem Kubou, který na rozdíl od předchozích jednání byl ochoten a schopen přistoupit na výraznější úpravy interiérů i exteriérů,

 • uvedl, že když se mluví o celé částce - musí se brát v úvahu i parkovací objekt, což znamená, že úspory činí ekonomicky minimálně 400 mil. Kč, což je více jak čtvrtina prostředků; dále budou levnější i provozní náklady, protože tam budou v pronájmu instituce, které budou na to určitě přispívat,
 • dodal, že zásluhou této koalice je to, že projekt, který byl v září 2008 zastaven, je nyní připraven pro projednání ve vládě a k reálnému zahájení výstavby počátkem roku 2011, což je také dáno požadavkem architekta na minimální dobu 6 měsíců na dopracování změn,

Ing. Zbyněk Stanjura - poznamenal, že vítá, že se bude "černá kostka" přece jenom stavět, a upřesnil, že uvedená veřejná zakázka byla dříve zrušena právě z důvodu, že nabídka byla vyšší než předpokládaná cena,

 • dále upozornil, že původní projekt měl ale stát kraj 410 mil. Kč vč. bezplatného parkování, a nyní činí předpokládaný podíl kraje 606 mil. Kč, což je ovšem o 200 mil. Kč pro kraj dražší, a to bez parkování,

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - dotázal se, s jakou částkou se počítá pro projekt parkování a jakým způsobem dojde k zaplacení tohoto objektu, zda si tedy kraj bude najímat nějakým způsobem tento objekt, a to samozřejmě vyvolá další náklady, nebo zda nechá občany zaplatit tento parkovací objekt formou nějakých poplatků,

Ing. Josef Jalůvka - vznesl dotaz k datu "únor 2009", které je uvedeno v harmonogramu v předloženém materiálu a týká se podání žádosti na změnu vládního usnesení a změnu registrace - zda to již bylo podáno, nebo zda se jedná o překlep,

 • dále se dotázal, pokud to bylo podáno, jaké máme stanovisko, a pokud nebylo, zda je viděna reálně ta dotace ve výši téměř půl miliardy Kč ze státního rozpočtu - zatím s tím totiž nepočítá státní rozpočet ani na letošní rok ani rozpočtový výhled - obává se proto, aby to zafinancování nepadlo pak celé na kraj,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - odpověděl, že v materiálu je opravdu překlep a že se jedná o "únor 2010",

 • sdělil, že materiály byly poskytnuty Ministerstvu kultury v pracovní verzi již po jednání rady kraje a že oficiální žádost potvrzená razítkem půjde po jednání zastupitelstva; nicméně vedou se intenzivní jednání s ministrem kultury a finanční prostředky pro výstavbu knihovny ve výši 490 mil. Kč nebyly čerpány a ve státním rozpočtu pro ten ISPROFIN byly rezervovány na období 2008 - 2010,
 • dodal, že právě proto chtějí navrhnout nové vládní usnesení, které by posunulo čerpání těchto finančních prostředků z období 2010 až do období 2013 nebo 2014; takže v této chvíli ty finanční prostředky jsou k dispozici,
 • k informaci Ing. Zbyňka Stanjury týkající se financování knihovny uvedl, že když kraj nyní dává ze svých prostředků 606 mil. Kč, získává naproti tomu z Regionálního operačního programu těch 600 mil. Kč, které se uvolnily z původní "černé kostky", tzn. k dispozici má kraj oproti té verzi za 1,5 mld. Kč minimálně 400 mil. Kč navíc z veřejných zdrojů, konkrétně z ROP,
 • sdělil, že je přesvědčen o tom, že je tento nový návrh a projekt je výrazně lepší, kvalitnější a úspornější,
 • k dotazu PhDr. Jaroslavy Wenigerové sdělil, že to memorandum je přílohou č. 2 předloženého materiálu, kde je možno se dočíst o spolupráci, která bude mezi Moravskoslezským krajem a Vysokou školou báňskou,

Mgr. Pavel Drobil - upozornil náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, že by měl rozlišovat, co jsou to "virtuální peníze",

Ing. Petr Adamec - uvedl, že z pohledu financí jsme stále ve stejných finančních objemech, ale že důležité nyní je, aby byla nadále získána státní dotace, která již byla dohodnuta,

 • poznamenal, že je třeba si také uvědomit, že v době, kdy byl připraven původní projekt knihovny, nebyla ještě taková krize a ceny byly jiné než dnes,
 • sdělil, že klub KDU-ČSL tento projekt každopádně podpoří,
 • dodal, že je zapotřebí si vzpomenout, že ten projekt byl v minulém období podpořen všemi politickými stranami,

Mgr. Dagmar Horváthová - oznámila, že poruší dohodu klubu ČSSD a bude hlasovat proti, protože se domnívá, že máme spoustu školských objektů, které můžeme za náklady 300 mil. Kč opravit, a že v době Internetu nám tyto opravené objekty poslouží stejně dobře jako "kostka" za 1 miliardu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že nemůže souhlasit s tvrzením Mgr. Pavla Drobila, že v této chvíli hovoříme o "virtuálních penězích",

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - upozornil, že se již dvakrát ptal předkladatele materiálu, kolik bude stát objekt garáží a jakým způsobem se zaplatí,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že co se týká garáží, byly na ně rozpočtovány prostředky ve výši 300 mil. Kč, a že již uváděl, že se vytváří banka PPP projektů, tzn. že i tento projekt bude vložen do této banky a budou se o ni ucházet soukromí investoři se svými soukromými privátními prostředky,

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - poznamenal, že PPP projekt se musí nějak zaplatit, buď nájmem, nebo to zaplatí návštěvníci knihovny,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, to zaplatí návštěvníci knihovny,

PhDr. Jaroslava Wenigerová - uvedla, že pro ni je důležitý výsledek, že se "černá kostka" bude stavět,

PaedDr. Hana Nováčková - sdělila, že i když se jí osobně "černá kostka" vůbec nelíbí, bude hlasovat pro, a dala návrh na ukončení diskuse,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat:

[...]

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis40.html]


Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |