Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004

Dokumenty a zprávy:

20. zasedání zastupitelstva kraje 22.11. 2007

Příprava realizace akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"

Výpis ze zápisu:

K materiálu č. 40
Příprava realizace akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

  • s úvodním slovem náměstka hejtmana kraje Bc. Petra Adamce, který v zastoupení předkladatele materiálu hejtmana kraje Ing. Tošenovského podal bližší informaci o přípravě realizace akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"

Diskuse:

JUDr. Babka – uvedl, že je rád, že se dnešního zasedání zúčastnili i někteří poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

  • poznamenal, že částka ve výši 410 mil. Kč, která je rozpočtována z rozpočtu kraje, je značně vysoká částka, a že dle jeho názoru by jak naši poslanci, tak rada kraje měli učinit daleko intenzivnější kroky ve vztahu ke státnímu rozpočtu,
  • požádal proto náměstky hejtmana kraje, aby vyvinuli maximální úsilí, a poslance Parlamentu České republiky, aby podpořili náš kraj při daleko větším podílu financování právě na tuto vědeckou knihovnu a aby za požadavky tohoto kraje bojovali napříč politickým spektrem,

Bc. Adamec – souhlasil s touto připomínkou a zopakoval, že v současné době se jedná o navýšení této částky a hledání dalších zdrojů,

p. Lukša – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení - schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 20/1758 (text uveden v příloze č. 2).


Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje    č. 150/5384        ze dne 31. 10. 2007
(č. usnesení) 20/1758

1)    projednalo
zprávu o stavu přípravy realizace akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"
20/1758

2)    rozhodlo
o podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN na realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"
20/1758

3)    rozhodlo
o realizaci akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" a způsobu jejího financování dle předloženého materiálu

 Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |